Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

IX. Wybory Organów Stowarzyszenia

§ 63

 1. Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w drodze tajnego, bezpośredniego głosowania.
 2. Oddziałowy zjazd oraz walne zebranie koła mogą jednomyślnie uchwalić, że wybory odbędą się w drodze głosowania jawnego.
 3. Liczba kandydatów do organów Stowarzyszenia jest nieograniczona, a do organów kolegialnych musi być większa od liczby miejsc mandatowych w danym organie.
 4. Do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.

§ 64

 1. Szczegółowy regulamin wyborczy zatwierdza:
  1. dla organów naczelnych - Krajowy Zjazd Delegatów,
  2. dla pozostałych organów - Zjazd Okręgowy.
 2. Zasady wyboru delegatów ustalają:
  1. na Krajowy Zjazd - Zarząd Główny Stowarzyszenia
  2. na pozostałe zjazdy - zarządy okręgów

§ 65

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym i honorowym na następujących zasadach:
  1. w kołach - wszyscy członkowie wybierają zarząd koła i delegatów na zjazd oddziałowy,
  2. na oddziałowym zjeździe delegaci i członkowie honorowi SBP wybierają ze swego grona przewodniczącego, zarząd oddziału, oddziałowa komisję rewizyjną oraz delegatów na zjazd okręgowy,
  3. na okręgowym zjeździe - delegaci oraz członkowie honorowi SBP, wybierają ze swego grona przewodniczącego, zarząd okręgu, okręgową komisję rewizyjną, okręgowy sąd koleżeński oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
  4. na Krajowym Zjeździe Delegatów - delegaci oraz członkowie honorowi SBP wybierają ze swego grona przewodniczącego Stowarzyszenia, a następnie członków Zarządu Głównego, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński.
 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Stowarzyszenia posiadającym roczny staż członkowski i opłacone składki.

§ 66

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 67

Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.

§ 68

 1. Wybór członków władz w głosowaniu tajnym następuje przez skreślenie z listy wyborczej nazwisk kandydatów, na których delegat nie głosuje.
 2. Wybór następuje większością głosów i tylko wówczas, gdy kandydat otrzyma ponad 50% oddanych głosów.
 3. Głos jest ważny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nie skreślonych nie przekracza liczby miejsc mandatowych.
 4. Złożenie karty wyborczej zniszczonej lub z dopiskiem powoduje unieważnienie głosu.