Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

V. Władze stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Krajowy Zjazd Delegatów SBP.
 2. Okręgowy Zjazd SBP.
 3. Oddziałowy Zjazd SBP.
 4. Walne zebranie koła SBP.

1. Krajowy Zjazd Delegatów SBP

§ 21

 1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 22

 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny w terminie nie przekraczającym 4 lat od daty poprzedniego zjazdu.
 2. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o terminie Zjazdu co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem i przedstawia propozycję porządku obrad.

§ 23

W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:
 1. delegaci wybrani na Zjazd przez okręgowe zjazdy, w liczbie określonej przez Zarząd Główny proporcjonalnie do liczebności okręgu, oraz członkowie honorowi SBP - z głosem stanowiącym,
 2. członkowie ustępujących władz, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.

§ 24

 1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
  1. uchwalanie założeń programowych działalności Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  3. udzielanie - na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
  4. zatwierdzanie regulaminów obrad Zjazdu i komisji zjazdowych,
  5. wybór przewodniczącego i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie wykładni statutu i jego zmian oraz rozwiązania Stowarzyszenia,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu przez Zarząd Główny lub delegatów,
  8. nadawanie godności członka honorowego SBP,
  9. uchwalanie regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 2. Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby wybranych delegatów. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25

 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 1/3 zarządów okręgów.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany .

2. Okręgowy zjazd SBP

§ 26

 1. Najwyższą władzą okręgu jest okręgowy zjazd.
 2. Okręgowy zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 27

 1. Zwyczajny okręgowy zjazd zwoływany jest przez zarząd okręgu w porozumieniu z Zarządem Głównym w terminie nie przekraczającym 4 lat od daty poprzedniego zjazdu.
 2. Termin zjazdu i porządek obrad powinny być podane do wiadomości uczestników co najmniej na 15 dni przed jego zwołaniem.

§ 28

 1. W okręgowym zjeździe udział biorą:
  1. delegaci wybrani na zjazdach oddziałowych oraz członkowie honorowi SBP z danego okręgu - z głosem stanowiącym,
  2. członkowie ustępujących władz okręgu, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.
 2. W okręgu zrzeszającym do 100 członków okręgowy zjazd może być również zorganizowany przy bezpośrednim udziale:
  1. wszystkich członków zwyczajnych oraz członków honorowych SBP z danego okręgu - z głosem stanowiącym,
  2. przedstawicieli członków wspierających oraz zaproszonych gości - z głosem doradczym.
 3. Uchwały okręgowego zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 29

Do kompetencji okręgowego zjazdu należy:
 1. podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności merytorycznej okręgu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. uchwalanie regulaminu obrad zjazdu,
 5. wybór przewodniczącego i członków zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego,
 6. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady zjazdu i dotyczących działalności okręgu,
 8. uchwalenie wniosku w sprawie likwidacji okręgu większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§ 30

 1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd może być zwołany uchwałą zarządu okręgu - z własnej inicjatywy lub na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, albo też na wniosek 1/3 członków, a także uchwałą Zarządu Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd powinien być zwołany przez zarząd okręgu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli to nie nastąpi, okręgowy zjazd zwołuje Zarząd Główny.
 3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

3. Oddziałowy Zjazd SBP

§ 31

 1. Najwyższą władzą oddziału jest oddziałowy zjazd.
 2. Oddziałowy zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 32

 1. Zwyczajny zjazd oddziałowy zwoływany jest przez zarząd oddziału w terminie nie przekraczającym 4 lat od daty poprzedniego zjazdu.
 2. Termin zjazdu i porządek obrad powinny być podane do wiadomości uczestników co najmniej na 15 dni przed jego zwołaniem.

§ 33

 1. W oddziałowym zjeździe biorą udział:
  1. delegaci wybrani na walnych zebraniach kół SBP oraz członkowie honorowi SBP z danego oddziału - z głosem stanowiącym,
  2. członkowie ustępujących władz oddziału, przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszeni goście - z głosem doradczym.
 2. W oddziale zrzeszającym do 50 członków oddziałowy zjazd może być organizowany przy bezpośrednim udziale:
  1. wszystkich członków zwyczajnych oraz członków honorowych z danego oddziału -z głosem stanowiącym,
  2. przedstawicieli członków wspierających oraz zaproszonych gości - z głosem doradczym.
 3. Uchwały oddziałowego zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 34

Do kompetencji oddziałowego zjazdu należy:
 1. podejmowanie uchwał dotyczących programu działalności merytorycznej oddziału,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek oddziałowej komisji rewizyjnej,
 4. uchwalanie regulaminu obrad zjazdu,
 5. wybór przewodniczącego i członków zarządu oddziału oraz komisji rewizyjnej,
 6. wybór delegatów na okręgowy zjazd,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady zjazdu i dotyczących działalności oddziału,
 8. uchwalenie wniosku w sprawie likwidacji oddziału większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§ 35

 1. Nadzwyczajny zjazd oddziałowy może być zwołany uchwałą zarządu oddziału - z własnej inicjatywy lub na wniosek oddziałowej komisji rewizyjnej, albo też na wniosek 1/3 członków, a także uchwałą zarządu okręgu na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajny zjazd oddziałowy powinien być zwołany przez zarząd oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, Jeżeli to nie nastąpi, nadzwyczajny zjazd oddziałowy jest zwoływany przez zarząd okręgu.
 3. Nadzwyczajny zjazd oddziałowy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

4. Walne zebranie koła

§ 36

 1. Najwyższą władzą koła jest walne zebranie koła.
 2. Walne zebranie koła zwołuje zarząd koła - z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków koła lub na wniosek zarządu oddziału.
 3. Walne zebranie koła, na którym dokonuje się wyboru zarządu koła oraz delegatów na oddziałowy zjazd, musi być zwołane w terminie nie przekraczającym 4 lat od daty poprzedniego zebrania.
 4. O terminie walnego zebrania koła i proponowanym porządku obrad, zarząd koła zawiadamia członków koła co najmniej na 7 dni przed zebraniem.
 5. Uchwały walnego zebrania koła zapadają zwykłą większością głosów.

§ 37

Do kompetencji walnego zebrania koła należy:
 1. uchwalanie planów pracy koła,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu koła,
 3. wybieranie zwykłą większością głosów przewodniczącego i członków zarządu koła oraz delegatów na oddziałowy zjazd,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady zebrania i dotyczących działalności koła,
 5. uchwalenie wniosku w sprawie powołania lub likwidacji koła większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.