Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

VIII. Sądy koleżeńskie

§ 59

  1. Sądy koleżeńskie rozpatrują sprawy naruszania zasad statutowych i etycznych przez członków Stowarzyszenia oraz spory między członkami.
  2. Sądy koleżeńskie są niezawisłe.
  3. W ramach Stowarzyszenia działają:
    1. Główny Sąd Koleżeński,
    2. okręgowe sądy koleżeńskie.

1. Główny Sąd Koleżeński

§ 60

  1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
  2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają w trzyosobowym składzie.

§ 61

  1. Główny Sąd Koleżeński jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowego sądu koleżeńskiego.
  2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako drugiej instancji są ostateczne.

2. Okręgowy Sąd Koleżeński

§ 62

  1. Okręgowy sąd koleżeński składa się z 3- 5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
  2. Orzeczenia okręgowego sądu koleżeńskiego zapadają w trzyosobowym składzie.