Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.

§ 2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych - m.st. Warszawa, z zastrzeżeniem ust.4.
 2. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia uwzględnia podział administracyjny państwa.
 3. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne nazwane okręgami i oddziałami oraz koła, na zasadach określonych w statucie.
 4. Za zgodą Zarządu Głównego koła SBP mogą być tworzone także poza granicami Rzeczypospolitej.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem związków krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

§ 5

 1. Stowarzyszenie posiada własny sztandar i odznakę organizacyjną.
 2. Organy Stowarzyszenia używają własnych pieczęci:
  1. pieczęci okrągłych z napisem w otoku "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich", a pośrodku "Zarząd Główny" lub "Zarząd Okręgu w...",
  2. pieczęci podłużnych z napisem: "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny", "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Okręgu w..." "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Oddziału w..." oraz "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Koła..."
 3. Nazwa i odznaka Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
 4. Wizerunek obu stron sztandaru i wzór odznaki stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do statutu.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.