Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

IV. Organizacja stowarzyszenia

§ 16

  1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Stowarzyszenia jest koło.
  2. Koło zrzesza członków Stowarzyszenia z określonego terenu, środowiska lub zakładu pracy.
  3. Koła tworzone są uchwałą zarządu oddziału.
  4. Koła Stowarzyszenia działające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej tworzone są uchwałą wskazanego przez Zarząd Główny SBP zarządu oddziału i bezpośrednio podporządkowane temu oddziałowi.

§ 17

  1. Oddział może być utworzony na obszarze jednego lub kilku powiatów, w zależności od potrzeb, jeśli na danym terenie istnieją co najmniej dwa koła.
  2. Oddziały powoływane są uchwałą zarządu okręgu.

§ 18

Okręg działa na obszarze jednego województwa i jest powoływany uchwałą Zarządu Głównego.

§ 19

  1. Przy Zarządzie Głównym oraz zarządach okręgów i oddziałów mogą być powoływane sekcje oraz stałe lub doraźne komisje i zespoły problemowe, których zasady działania i organizację określają regulaminy zatwierdzone przez właściwy zarząd.
  2. Zarząd Główny oraz zarządy okręgów i oddziałów mogą powołać pełnomocnika do załatwiania określonych spraw. Zakres praw i obowiązków pełnomocnika określa pełnomocnictwo udzielone uchwałą właściwego zarządu.
  3. Przy Zarządzie Głównym oraz zarządach okręgów i oddziałów mogą być powoływane organy zajmujące się współpracą z zagranicznymi organizacjami bibliotekarskimi i pokrewnymi.