Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

X. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 69

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 70

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. wpływy ze składek członkowskich,
 2. dotacje, darowizny, zapisy,
 3. wpływy z działalności statutowej (w tym gospodarczej).

§ 71

 1. Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia jest wymagane współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.
 2. Osobami uprawnionymi są:
  1. w Zarządzie Głównym - przewodniczący Stowarzyszenia lub sekretarz generalny oraz skarbnik,
  2. w zarządzie okręgu - przewodniczący i skarbnik,
  3. w zarządzie oddziału - przewodniczący i skarbnik,
  4. inni członkowie Zarządu Głównego, zarządu okręgu i zarządu oddziału na podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez właściwy zarząd.

§ 72

Członkom Stowarzyszenia zabrania się:
 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu usposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.