Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

VII. Komisje Rewizyjne

§ 52

 1. W ramach Stowarzyszenia działają:
  1. Główna Komisja Rewizyjna,
  2. okręgowe komisje rewizyjne.
  3. oddziałowe komisje rewizyjne.
 2. Członkowie komisji rewizyjnych:
  1. nie mogą nie mogą być członkami organów wykonawczych Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

1. Główna Komisja Rewizyjna

§ 53

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków i 2 zastępców, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

§ 54

 1. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym.
 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego - z głosem doradczym.
 4. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów o stanie gospodarki oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu za miniony okres jego kadencji.
 5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie, w przypadku szczególnej wagi, nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów oraz nadzwyczajnego okręgowego zjazdu.

2. Okręgowa komisja rewizyjna

§ 55

Okręgowa komisja rewizyjna składa się z 4-5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

§ 56

 1. Okręgowa komisja rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności okręgu pod względem merytorycznym i finansowym.
 2. Okręgowa komisja rewizyjna ma prawo występowania do zarządu okręgu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
 3. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu okręgu i prezydium zarządu okręgu - z głosem doradczym.
 4. Okręgowa komisja rewizyjna składa sprawozdania zjazdowi okręgowemu o stanie gospodarki oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi okręgu za miniony okres jego kadencji.
 5. Okręgowa komisja rewizyjna ma prawo wystąpić do zarządu okręgu z wnioskiem o zwołanie, w przypadkach szczególnej wagi, nadzwyczajnego zjazdu okręgowego.

3. Oddziałowa komisja rewizyjna

§ 57

Oddziałowa komisja rewizyjna składa się z 3 członków - przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza..

§ 58

 1. Oddziałowa komisja rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności, w tym kół, pod względem merytorycznym i finansowym.
 2. Oddziałowa komisja rewizyjna ma prawo występowania do zarządu oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
 3. Członkowie oddziałowej komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu oddziału i prezydium zarządu oddziału - z głosem doradczym.
 4. Oddziałowa komisja rewizyjna składa sprawozdania zjazdowi oddziałowemu o stanie gospodarki oraz stawia wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi oddziału za miniony okres jego kadencji.
 5. Oddziałowa komisja rewizyjna ma prawo wystąpić do zarządu oddziału z wnioskiem o zwołanie, w przypadku szczególnej wagi, nadzwyczajnego zjazdu oddziałowego.