Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

III. Członkowie - ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10

 1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać:
  1. bibliotekarz lub pracownik informacji naukowej,
  2. pracownik naukowy instytucji zajmującej się problemami bibliotekarstwa i informacji naukowej,
  3. studenci i inne osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd koła na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 3. Emeryci i renciści zachowują prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki, o których mowa w ust.1.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 3. uczestnictwa w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. korzystania z poradnictwa, szkolenia, instruktażu oraz z innych świadczeń Stowarzyszenia, jeśli to możliwe na warunkach preferencyjnych i ulgowych,
 5. legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
 3. wywiązywania się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich,
 5. przestrzegania norm i zasad etyki zawodowej.

§ 13

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego, zgłoszonego właściwemu zarządowi koła wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. skreślenia przez właściwy zarząd koła na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
 2. Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla Stowarzyszenia przez swoją działalność organizacyjną, zawodową i naukową.
 2. Godność członka honorowego SBP nadaje uchwałą Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członek honorowy, oprócz uprawnień członka zwyczajnego, ma prawo uczestnictwa w zjazdach i forach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna względnie instytucja lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej, a także osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez zarząd oddziału lub okręgu.
 2. Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 5. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach podobnych jak określone w § 13 pkt 1, 2, 3, a w stosunku do osób fizycznych także w pkt. 4 z tym, że w pkt. 1, 2 decyzję podejmuje właściwy zarząd okręgu.