Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

II. Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, a w szczególności:
 1. czynny współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
 2. dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
 3. inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
 4. rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej,
 5. integracja środowiska zawodowego,
 6. podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
 7. kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. prezentowanie opinii członków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotyczących bibliotekarstwa i informacji naukowej oraz w sprawach pracowników bibliotek wobec organów władzy, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także wobec innych organizacji i stowarzyszeń,
 2. propagowanie wiedzy o roli książki, bibliotek i ośrodków informacji naukowej oraz zadaniach bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w społeczeństwie, w szczególności przez podawanie informacji w środkach masowego przekazu,
 3. współpracę z organizacjami politycznymi i społecznymi, a zwłaszcza z innymi stowarzyszeniami bibliotekarzy i bibliotek w kraju i zagranicą oraz ze stowarzyszeniami twórczymi w sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania środowiska,
 4. inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umocnienie więzi zawodowych pracowników bibliotek i ośrodków informacji naukowej w środowisku,
 5. ścisłą współpracę ze związkami zawodowymi w sprawach ochrony interesów oraz warunków pracy i płacy bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej,
 6. współudział w opracowywaniu struktury oraz programów kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla bibliotek i ośrodków informacji naukowej,
 7. prowadzenie różnych form szkolenia i doskonalenia zawodowego,
 8. organizowanie konferencji naukowych, konkursów oraz przyznawanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej,
 9. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie czasopism fachowych, książek i materiałów pomocniczych,
 10. prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczeń z pokrewnymi instytucjami i organizacjami za granicą,
 12. przedstawianie opinii o przydatności zawodowej i społecznej kandydatów - członków SBP na stanowiska kierownicze w bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej, a także w sprawach obsadzania tych stanowisk,
 13. opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń, nagród państwowych, resortowych i innych dla członków Stowarzyszenia,
 14. organizowanie różnych form samopomocy koleżeńskiej,
 15. propagowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 16. inicjowanie i prowadzenie akcji na rzecz bibliotek i ośrodków informacji naukowej.