O Bibliotece

August Cieszkowski

Cieszkowski

August Cieszkowski (1814 - 1894)
patron Akademii Rolniczej w Poznaniu

Początek wyższych studiów rolniczych w Wielkopolsce sięga 1870 roku. Wtedy, staraniem Augusta Cieszkowskiego, wybitnego filozofa, mecenasa sztuki i edukacji rolniczej, powstała w Żabikowie pod Poznaniem Szkoła Rolnicza im. Haliny. Była to jedyna wyższa uczelnia na polskich ziemiach pod zaborem pruskim. Powstała wbrew intencjom i bez pomocy rządu pruskiego, wyłącznie z inicjatywy i dzięki materialnej pomocy światłych Wielkopolan. Po siedmiu latach władze pruskie zamknęły jednak uczelnię. Mimo tak krótkiej działalności wywarła ona silny wpływ na poziom rolnictwa wielkopolskiego i stała się podstawą budowy wyższego szkolnictwa rolniczego w przyszłości
Gdy w 1919 roku powstał w Poznaniu Uniwersytet, w jego skład wszedł także Wydział Rolniczo - Leśny, oparty częściowo na tradycji i dorobku naukowym Wyższej Szkoły Rolniczej w Żabikowie. Okres wojny - to utrata wielu uczonych, ale także kontynuowanie kształcenia kadr dla rolnictwa w ramach Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. W 1951 roku następuje oddzielenie od Uniwersytetu i powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza, która kontynuje rozwój naukowy mimo wielu utrudnień natury politycznej. W 1972 roku Uczelnia staje się Akademią Rolniczą, a od 1996 roku nosi imię Augusta Cieszkowskiego.

Ekspozycja zorganizowana w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczej miała na celu przybliżenie życiorysu tego wielkiego Polaka i jego dokonań na polu naukowym, historii naszej uczelni, jak również przedstawienie ciekawych pozycji książkowych (ze zbiorów Biblioteki Głównej) autorstwa Augusta Cieszkowskiego.

książka

Między innymi "Du Crédit et de la circulation" (O kredycie i obiegu) - wydanie trzecie, ukazało się w Paryżu w roku 1884.

książka

"Ojcze nasz" - wydanie trzecie z 1905 roku, opublikowane w Poznaniu.

Wejście do galerii