Usługi

Usługi biblioteczne

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej przygotowują zestawienia tematyczne w oparciu o katalogi własne biblioteki oraz polskie i zagraniczne bazy danych dostępne w bibliotece. Usługi te są nieodpłatne dla pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studenci sami dokonują przeszukiwań katalogów i baz danych, korzystając z pomocy pracowników wypożyczalni, czytelni i Oddziału Informacji Naukowej. Dla osób i instytucji spoza naszej uczelni kwerendy wykonywane przez bibliotekarza są odpłatne zgodnie z cennikiem usług..
Przy zamówieniu kwerendy należy podać:

 • temat;
 • hasła tematyczne w języku angielskim (jeżeli interesują nas publikacje obcojęzyczne);
 • język artykułów;
 • zakres czasowy przeglądanej literatury;
 • forma płatności: przekazem pocztowym lub przelewem (w tym przypadku należy podać NIP zakładu pracy);
Zamówienia należy składać pisemnie pocztą na adres:
 • Biblioteka Główna UP
 • Oddział Informacji Naukowej
 • ul. Witosa 45
 • 61-693 Poznań
Lub pocztą elektroniczną: bginfo@up.poznan.pl

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, z wyłączeniem bibliotek miasta Poznania.
Biblioteka realizuje zamówienia dla:

 • pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • wszystkich bibliotek, instytucji naukowych, rolnictwa i przemysłu współpracujących z Biblioteką Główną w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
Zamówienie powinno zawierać dokładny opis bibliograficzny:
 • dla wydawnictw zwartych: nazwisko i imię autora lub redaktora, tytuł, miejsce i rok wydania, wydawcę i ISBN;
 • dla wydawnictw ciągłych: tytuł czasopisma, rok, tom, numer zeszytu, nazwisko pierwszego autora i tytuł artykułu.
Zamówienia należy składać pisemnie w Oddziale Udostępniania Zbiorów,
lub pocztą elektroniczną: miedzybibliotecznaupp@up.poznan.pl

Termin realizacji zamówienia oraz okres wypożyczenia zależy wyłącznie od instytucji udostępniającej materiały biblioteczne. Czytelników, dla których nadeszły zamówione materiały, zawiadamia się telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Z materiałów bibliotecznych sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych korzysta się wyłącznie w Czytelni. Wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem do biblioteki materiałów pokrywa zamawiający. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne z bibliotek zagranicznych na podstawie zamówienia jednostki organizacyjnej Uczelni (podpisanego przez kierownika lub osobę upoważnioną). Zamówienie jest podstawą do obciążenia jednostki zamawiającej rachunkiem wystawionym przez bibliotekę zagraniczną.