Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2021
Program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

Program dzieli się na dwie części: A i B. Programy te są przeznaczone dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Elsevier oraz założyły konto administracyjne w systemie Elsevier Open Access Platform (EOAP) do weryfikacji afiliacji swoich autorów.

Program A
obejmuje publikację ograniczonej liczby artykułów, dla których opłata za publikację otwartą (Article Processing Charge) jest pokrywana w całości z krajowej opłaty licencyjnej. W 2020 r. program A działał do 23 czerwca, gdy wyczerpała się pula 1000 artykułów na tamten rok. Program A został wznowiony w 2021 r. z pulą 1500 artykułów, ale pula ta jest przeznaczona wyłącznie dla artykułów wysłanych do czasopism (złożenie manuskryptu) od 1 stycznia 2021 r.

Program B
pozwala na publikację nieograniczonej liczby artykułów, dla których opłata za publikację otwartą (Article Processing Charge) jest ponoszona ze zniżką przez autora lub przez instytucję, w której afiliowany jest autor. Zniżka w programie B zależy od roku, w którym artykuł został wysłany do czasopisma: 30%, 20% lub 10% dla artykułów wysłanych odpowiednio w 2019, 2020 lub 2021 r. Program B działa w 2021 r. dla artykułów wysłanych do czasopism w 2019 lub 2020 r. Artykuły wysłane do czasopism w 2021 r. będą mogły być zgłaszane do programu B dopiero po wyczerpaniu puli w programie A. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą (tzw. Article Processing Charge, APC). Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.) są rozliczane osobno, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę.

Szczegółowe informacje na temat programu m.in.:
Które czasopisma, artykuły i opłaty są objęte programem?
Kto i z jakiej instytucji może korzystać z programu?
Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?
Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu A lub B?
Jak przebiega fakturowanie w programie B?
Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Znajdują się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki pod adresem: tutaj

Program publikowania otwartego Springer 2019-2021

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w czasopismach hybrydowych Springer. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. W 2020 r. program Springer obejmował 2133 artykułów i limit ten został wyczerpany w połowie listopada 2020 r. Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Springer oraz założyły konto administracyjne Article Approval Service (AAS) do weryfikacji afiliacji swoich autorów. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu. Szczegółowe informacje na temat programu m.in.:

Kto może korzystać z programu?
Jak korzystać z programu?
Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Znajdują się na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki pod adresem: tutaj