Bazy danych


baza ogólnodostępna w Internecie

Agris opis
Agro opis
Arianta opis
BazEkon opis
BazTech opis
Bazy Biblioteki Narodowej opis
Bazy OPI opis
FAOBIB opis
FAOSTAT opis
Piśmiennictwo Leśne opis
PSJC/Life Sciences opis
PubMed opis
SIBROL opis
SIGŻ opis
SYMPO.net opis
Wirtualna Biblioteka Nauki opisAGRIS - International Information System for the Agricultural Sciences and Technology

AGRIS – aktualnie tylko w wolnym dostępie przez Internet. Baza abstraktowa tworzona od 1974 r. pod auspicjami FAO przez 240 krajów. Informacje o polskich publikacjach opracowywane są przez Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz 12 ośrodków naukowych i akademickich. Zawartość tematyczna bazy związana jest z szeroko pojętymi zagadnieniami rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, a także hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Zakres czasowy od 1975 roku do roku bieżącego.

Baza ogólnie dostępna w Internecie
http://www.fao.org/agris/AGRO

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1992 roku. Baza AGRO rejestruje opisy bibliograficzne artykułów z 845 tytułów czasopism polskich przyrodniczych i rolniczych w języku polskim i angielskim lub innych językach ze streszczeniami w języku angielskim. W chwili obecnej baza AGRO zawiera ponad 300 tysięcy opisów bibliograficznych. Bibliograficzna baza danych Agro jest specjalistycznym informatorem i przewodnikiem po literaturze ze wszystkich dziedzin wiedzy zwi±zanych z rolnictwem, przemysłem spożywczym, drzewnym, leśnictwem, weterynarią, ogrodnictwem, melioracja, zootechniką, biologia, technologi± drewna, technologią żywności, inżynierią i ochroną środowiska, zarządzaniem i jakością itp. Baza ogólnie dostępna nieodpłatnie na platformie ICM Uniwersytetu Warszawskiego:

Baza ogólnie dostępna nieodpłatnie na platformie ICM Uniwersytetu Warszawskiego:
http://agro.icm.edu.plArianta

Baza zawiera informacje oraz linki do ponad 4000 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.
Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski.
BazEkon - Bibliograficzno-pełnoteksotwana baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych

BazEkon - bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku.

Baza ogólnie dostępna nieodpłatnie na platformie ICM Uniwersytetu Warszawskiego:
http://bazekon.icm.edu.pl/BazTech

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych zawartości ponad 500 polskich czasopism technicznych, tworzona przez biblioteki 22 instytucji. Koordynatorem przedsięwzięcia w latach 1998-2006 była Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, a obecnie - Politechnika Krakowska. Zakres tematyczny to nauki techniczne, nauki ścisłe i ochrona środowiska. Dokumenty źródłowe to artykuły z czasopism, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, materiały z konferencji. Zakres chronologiczny od 1998 r. Tytuły artykułów i słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim.

Baza ogólnie dostępna w Internecie:
http://baztech.icm.edu.pl/


Bazy Biblioteki Narodowej

Ze strony Biblioteki Narodowej można wejść w liczne bazy i katalogi, takie jak:

 • Bibliografia Narodowa;
 • Książki polskie (1976 -);
 • Artykuły z czasopism polskich(1996-);
 • Artykuły z gazet i tygodników polskich (1996-);
 • Polonica zagraniczne (1993-);
 • Ksi±żki polskie podziemne (1976-1989);
 • Czasopisma polskie podziemne (1976-1990);
 • Bibliografie bibliologiczne;
 • Bibliografia dokumentów elektronicznych (2001-);
 • Katalogi centralne;
 • Zbiory specjalne;
 • Słownik języka haseł przedmiotowych;
 • Bazy adresowe.
Bazy ogólnie dostępne w Internecie:
http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm


Bazy OPI

Ośrodek Przetwarzania Danych tworzy i utrzymuje różne bazy, takie jak:

 • Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Badania naukowe SYNABA;
 • Rozprawy doktorskie i habilitacyjne;
 • Instytucje naukowe;
 • Instytucje decyzyjne i doradcze;
 • Ludzie nauki;
 • Konferencje, targi i wystawy.
Bazy ogólnie dostępne w Internecie:
http://bazy.opi.org.pl/


FAOBIB

Wielojęzyczna baza dokumentów i publikacji wydanych przez FAO od 1945 r. oraz książek i serii wydawniczych wydanych przez FAO od 1976 r.

Baza ogólnie dostępna w Internecie:
http://www4.fao.org/faobib/


FAOSTAT

FAO Statistical Database zawiera dane statystyczne z zakresu gospodarki światowej, w tym rolnictwa, produkcji rolnej, leśnictwa, gospodarki leśnej, rybołówstwa, gospodarki żywnościowej.

Baza ogólnie dostępna w Internecie:
http://faostat.fao.org


Piśmiennictwo Leśne

Baza Piśmiennictwa Leśnego tworzona jest od 1989 roku na podstawie czasopism polskich i zagranicznych o tematyce leśnej, gromadzonych w Bibliotece Instytutu Badawczego Leśnictwa. Bazę opracowuje Zakład Informacji Naukowej IBL.

Baza ogólnie dostępna w Internecie:
http://libcat.ibles.waw.pl/libcat


PSJC - Life Sciences/Polish Scientific Journal Contents

Baza bibliograficzno-abstraktowa, zawartości ponad 100 polskich czasopism naukowych z zakresu rolnictwa i biologii, wydawanych przez PAN oraz wybrane ośrodki naukowe i akademickie. Baza obejmuje publikacje wydane w języku angielskim.

Baza ogólnie dostępna w Internecie:
http://psjd.icm.edu.pl/psjd/search/article-psjc.action?cid=10813820-16ef-47a5-8361-29561e560594


PubMed

Bibliograficzna baza tworzona przez National Library of Medicine od 1950 r. Obecnie zawiera ponad 17 mln. cytowań artykułów o tematyce medycznej i biomedycznej. W większości pokrywa się zasobami z bazą MEDLINE, ale dodatkowo indeksuje również czasopisma biologiczne.

Baza ogólnie dostępna w Internecie:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi


SIBROL - System Informacji o Badaniach Rolniczych

Baza danych SIBROL jest tworzona przez placówki naukowe podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwu środowiska, V Wydziałowi PAN oraz uczelnie rolnicze. Koordynatorem bazy jest Centralna Biblioteka Rolnicza. Ze względu na swoją zawartość może być uważana za kontynuację bazy danych PARC (Systemu Informacji o Wynikach Zakończonych Badań z Dziedziny Rolnictwa), obejmuje jednak znacznie szerszy zakres tematyczny i dysponuje nieporównywalnie bogatszym zasobem informacyjnym. Zakres tematyczny bazy obejmuje rolnictwo, inżynierię rolniczą, hydrologię, rybactwo, leśnictwo, zasoby naturalne, zanieczyszczenia i ochronę środowiska, przemysł spożywczy, żywienie człowieka. Baza zawiera informacje o rozpoczętych, kontynuowanych (sprawozdania roczne) i zakończonych pracach badawczych, takie jak: tytuły prac w języku polskim i angielskim, nazwiska ich kierowników i autorów, nazwy placówek naukowych, daty rozpoczęcia i zakończenia prac, charakterystyki wyników badań, wykazy publikacji, koszty realizacji badań oraz informacje o autorach prac i o instytucjach, w których je wykonano. Zasięg chronologiczny sięga od 1995r. Obecnie baza zawiera ok. 32 tys. rekordów, rocznie przybywa ok. 1.5 tys. opisów. W Internecie prezentowane są dane od 1999 roku. Baza aktualizowana jest raz w roku, po rocznym rozliczeniu kosztów badań przez placówki naukowe.

Baza ogólnie dostępna w Internecie:
http://alfa.cbr.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=projekt


SIGŻ - System Informacji o Gospodarce Żywnościowej

SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, budowaną przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe i uczelnie rolnicze. Zakres tematyczny: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł spożywczy. Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 284 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych, wydanych w Polsce od 1981 r. Aktualnie baza zawiera ok. 185 tys. opisów, przyrost roczny wynosi ok. 9.5 tys. opisów. W Internecie dostępny jest bezpłatny fragment bazy z z danymi począwszy od 1997 r. z wykluczeniem ostatniego półrocza

Baza ogólnie dostępna w Internecie:
http://alfa.cbr.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=SIG01


SYMPO.net

Baza rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych. Rejestruje dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 roku, choć nielicznie występują opisy z lat wcześniejszych. W bazie znajdują się materiały konferencyjne wydane w postaci tradycyjnej (wydawnictwa zwarte i zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej. Uaktualniana na bieżąco. Bazą administruje Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.

Baza ogólnie dostępna w Internecie:
http://gate.bg.pw.edu.pl/ALEPH/-start/sym01


Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki:

 • Zasoby licencyjne dla instytucji akademickich:
 • Elsevier, Springer, Wiley, EBSCO, Nature, Science, Web of Science, Scopus
 • Zasoby licencyjne dla konsorcjów m.in. Bazy ekonomiczne np. EMIS
 • Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne – np. AGRO, BazEkon, BazHum, BazTech, CEJSH, PSJC (wszystkie zasoby polskich baz bibliograficznych są w wolnym dostępie)
 • Inne zasoby – np. NUKAT