Baza Agro

Informacje

21 września 2009 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu pt.: "Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA", pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowanym przez Grzegorza Żbikowskiego - dyrektora Departamentu Systemów Informatycznych a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu reprezentowanym przez prof, dr hab. Grzegorza Skrzypczaka - rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Barbarę Gierszewską-Szrajber - kwestora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Projekt realizowany jest od 1.01.2009 do 31.12.2013 r., a całkowity koszt realizacji wyniesie 4 852 298,00 zł.

Celem projektu jest zastosowanie zaawansowanych aplikacji w celu stworzenia szybkiej informacji elektronicznej o zasobach i wynikach badań naukowych oraz umożliwienie dostępu do niej środowisku naukowemu i przedsiębiorstwom w Polsce. Rolę tę spełniać będzie dziedzinowa bibliograficzna baza danych AGRO tworzona od 1993 r. przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zakres tematyczny bazy AGRO to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz dziedziny pokrewne. W szczególności są to: rolnictwo, leśnictwo, technologia żywności, nauka o żywieniu, dietetyka, choroby człowieka, roślin i zwierząt, hodowla zwierząt, technika rolnicza, melioracje, ogrodnictwo, technologia drewna, ergonomia, ochrona środowiska, ekologia, zootechnika, weterynaria, ekonomika rolnictwa, biotechnologia, biochemia, mikrobiologia, agroturystyka, przemysł drzewny, przemysł spożywczy, przemysł skórzany, przemysł chłodniczy, przemysł fermentacyjny, przetwórstwo owoców i warzyw, przemysł piekarski i cukierniczy, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, integracja europejska wraz z ustawodawstwem unijnym, zarządzanie jakością, systemy jakości, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzanie organizacją, bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarka żywnościowa, przemysł mięsny itp.

Baza AGRO zawiera opisy bibliograficzne (rekordy bazy) publikacji umieszczonych w polskich czasopismach wydawanych w języku polskim i angielskim lub innych językach obcych ze streszczeniami w języku polskim lub angielskim.

Baza AGRO rejestruje publikacje z ok. 900 tytułów czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych.

W systemie tworzenia i zapewnienia funkcjonowania bazy AGRO stosuje się język informacyjno-wyszukiwawczy o wyspecjalizowanych funkcjach, umożliwiający odtwarzanie treści i wyszukiwanie dokumentów na zapytanie użytkownika. Słownictwo języka informacyjno-wyszukiwawczego tworzą wyrażenia zwane słowami kluczowymi, oparte na języku naturalnym. Słowniki słów kluczowych (polski i angielski) są uporządkowane alfabetycznie, nie zawierają synonimów, są słownikami kontrolowanymi i są przyjazne dla użytkowników.

Do momentu otrzymania dofinansowania rekordy bazy AGRO nie zawierały abstraktów i bibliografii załącznikowej. Nawiązana w styczniu 2007 r. współpraca z ICM w Warszawie umożliwia rozpowszechnianie bazy w Bibliotece Wirtualnej Nauki na platformie YADDA, a projekt umożliwia przekształcenie bazy AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową. Od grudnia 2008 r. baza AGRO jest dostępna w Internecie nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Baza AGRO jako narzędzie w postaci cyfrowej o zawartości polskich czasopism dzięki zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych przyczynia się w dobie społeczeństwa informacyjnego do wzrostu znaczenia nauki w rozwoju gospodarczym, do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki a także zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. System udostępniania informacji zawartych w bazie tworzy elektroniczną usługę publiczną na rzecz obywateli i przedsiębiorców. Zapewnia rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, które to zasoby są istotne i znaczące dla polskiej gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt zakłada rozbudowę i uatrakcyjnienie bazy AGRO poprzez przekształcenie jej w bazę abstraktową, co znacznie wzbogaci informacje zawarte w obrębie każdego rekordu bazy. Do rekordów bieżących bazy i już istniejących są dodawane streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim oraz bibliografia załącznikowa. Tłumaczy się słowa kluczowe z języka angielskiego na język polski w rekordach angielskich bazy AGRO. Pod względem ilościowym do 2013 r. przewiduje się wzrost zindeksowanych artykułów z czasopism do ok. 500 000 rekordów. Umieszczenie bazy w Bibliotece Wirtualnej Nauki pozwoli na zwielokrotnienie możliwości wyszukiwawczych dla użytkowników poszukujących literatury na interesujący ich temat. Platforma YADDA w ICM w Warszawie pozwoli na przeglądanie zawartości bazy od strony tytułów artykułów, nazwisk autorów artykułów, tytułów czasopism oraz słów kluczowych. Należy zaznaczyć, iż przy wyszukiwaniu można jednocześnie przeszukiwać słowa w języku polskim i angielskim, lub też zawężać tematykę przez używanie operatorów logicznych.

Realizacja projektu polegającego na rozbudowie bazy AGRO pod względem jakościowym i ilościowym przyczynia się do wzrostu ilości użytkowników z różnych sfer życia naukowego i społecznego, do wzrostu poziomu kształcenia studentów, kadry naukowej i pracowników organizacji gospodarczych. Czas trwania projektu to lata 2009-2013. Baza AGRO będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych do końca 2018 r.

projekt

W latach 2018-2021 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 "E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" Poddziałanie nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)" Instytucja Finansująca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest rozbudowa naukowej bazy AGRO poprzez udostępnienie 165 015 sztuk cyfrowych zasobów naukowych w postaci metadanych oraz pełnych tekstów artykułów do dnia 31.07.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 442 980,00 zł. W bazie bibliograficzno-abstraktowej o charakterze pełnotekstowym znajdują się cyfrowe zasoby z zakresu nauk przyrodniczych,

http://agro.icm.edu.pl

http://yadda.icm.edu.pl

Kontakt:

61-693 Poznań, ul. Witosa 45

Zofia Kasprzak - koordynator projektu

Lista tytułów czasopism indeksowanych w bazie Agro
Pobierz plik

Tytuły czasopism w bazie AGRO posiadające pełne teksty artykułów
Wykaz czasopism sponsorowanych przez wydawców w 2015 roku.